Ilustračný obrázok

Novinky

Právo na životné prostredie a násroje jeho pres...
Princípy trestania a správne delikty
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Řízení lidských zdrojů
Psychologie ve světě práce
Psychologie práce a organizace
Psychologie komunikace
Mládež a delikvence
DSM-5®
Klinická psychológia
Pětifaktorový model v psychologii osobnosti...
Management osobního rozvoje
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách...
Vzkvétání
Opravdové štěstí
Optimismus, pesimismus a prevence deprese...
Umění milovat
Životní cyklus rozšířený a dokončený...
Nadané děti a jejich rozvoj
Tvorivosť - poznávanie tajomstiev
Strom poznání
Kin-state involvement in minority protection: l...
Počítačová kriminalita v európskych súvislostia...
(De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného ume...
<Die >Strafbarkeit des Wuchers. Internati...
Implementace lidských práv a mezinárodní kontro...
Menschenrechte vor der Jahrtausendwende
Mutual recognition of judicial decisions in Eur...
39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom...
Corporate criminal liability (in the Czech Repu...
Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní ...
Environmentální aspekty podnikání v zemědělství...
Freedom of expression and defamation
Cofola International 2016
Zborník prednášok a praktických prípadov...
Jazyková príručka =
Conflicting decisions in international investme...
Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenia...
Aktuální otázky rozhodčího řízení...
Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívn...
Európa a európske právo
Filozofia pre študijný odbor masmediálne štúdiá...
Transcendentální pramen práva
Kapitoly z malého a stredného podnikania...
Marketing communications
Verejná správa a priestupky
Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudský...
Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné p...
Immigration law and procedure in a nutshell...
Zákon o priestupkoch
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)...
Pojmy v Sizyfovej krošni
Health care law and ethics in a nutshell
Kmenové buňky
Farmaceutické právo
Zákon o zdravotnej starostlivosti
Občiansky zákonník
An introduction to the legal system of the Unit...
<The >United States legal system
EU competition law
<The >law of armed conflict
<The >confluence of public and private in...
Principles of international economic law
Právna zodpovednosť v medicíne
Základy metody projektového řízení PRINCE2® =...
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® =...
Medzi literatúrou, filmom a divadlom
Základy operačných systémov
Všeobecná ekonomická teória - základný kurz...
Marketing communications in the conditions of ...
Media & entertainment law
Pracovný čas - dovolenka a materská dovolenka v...
Komparatívna analýza organizačno-právnych forie...
Acta oeconomica Universitatis Selye
Lexikón právnych dejín Slovenska
Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej ún...
Základy európskeho práva pre manažérov...
Spracovanie kategorizovaných dát o obetiach nás...
Odvolanie v trestnom konaní
Iustitia omnibus
Encyklopedie římského práva
Dějiny římského práva
Základy rímskeho práva
Právní dějiny
Právní dějiny
Právní dějiny
Římské právo pro bakaláře
Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štá...
Manažment organizácií
Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného pot...
Základy marketingu
Ústavné podmienky obmedzenia základných práv a ...
Odpowiedzialność cywilna posiadacza mechaniczne...
Občianstvo Európskej únie - základné subjektívn...
Kriminalistické aspekty v trestním právu...
Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie...
Prejudiciálne konanie podľa práva Európskej úni...
Detencia v trestnom práve
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľad...
Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari