Ilustračný obrázok

Novinky

Predpisy práva duševného vlastníctva
Dokazovanie a vyšetrovanie trestných činov - ná...
Valné hromady společností s ručením omezeným...
Zákonník práce
Pracovní právo
Pracovné právo
Vzory pracovněprávních dokumentů
Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republik...
Ústavní systém České republiky
Trestní právo procesní
Štátne právo Slovenskej republiky
Trestní právo procesní
Právo mezinárodního obchodu
Mezinárodní právo veřejné
Obchodněprávní smlouvy
Státověda
Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stu...
Ústavní právo
Spracovanie dát o obetiach násilia pomocou PSPP...
Praktikum práva Evropské unie
Základy trestného práva Európskej únie...
Trestný zákon
Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súd...
Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy...
Prečo na manželstve záleží
Optimalizácia prípravného konania trestného...
Kompendium evropského ústavního práva...
Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany ži...
Analýza vernostných zliav v súťažnom práve...
Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva...
Právnické listy
Interpolis'14
Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slove...
Základy trestného stíhania právnických osôb...
Spracovanie kvantitatívnych dát o obetiach nási...
Repetitórium práva duševného vlastníctva...
Corpus Juris 2000
Výzva demokracie
Freedom of expression and press
Podnikové hospodárstvo
Hospodárska politika
New asylum countries?
Výlučné daňové příjmy obcí
Freedom of contract conference
Komory podnikatelů a komory svobodných povolání...
Východiska a trendy vývoje českého práva po vst...
Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní be...
Rešpektovanie inakosti a ochrana ľudských práv ...
Kalkulácie a rozpočty
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku I...
Evropský soud a Evropská komise pro lidská práv...
Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948...
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva...
Národnostní politika v postkomunistických zemíc...
Přehled práva duševního vlastnictví
Přehled práva duševního vlastnictví
Obchodní zákoník
České rodinné právo
Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám
International and comparative law review =...
Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zás...
Právo sociálního zabezpečení
Evropská unie
Štatistická ročenka 2014
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom...
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom...
Sociálnopatologické javy
Koncipientská prax - 3 roky c/a 5 rokov?...
Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudsk...
Soudní přezkum voleb
Státověda
Zákonník práce a jeho variácie
Teoretické a praktické problémy využívania info...
Management, organizování a ekonomika lázeňství ...
Enterprise and entrepreneurship
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenia...
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Immunities of states and their officials in con...
Duševné vlastníctvo a právo na prístup...
Materská a rodičovská dovolenka
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana za...
Finančno-ekonomická analýza podniku
Prevod podnikov a hromadné prepúšťanie...
Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenske...
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirk...
European studies
ELTE Law journal
ELTE Law journal
Prieniky trestného práva k iným právnym odvetvi...
Právo a bezpečnost
Czech (& Central European) yearbook of arbi...
Czech yearbook of international law
Správne právo hmotné
Evropská úmluva o lidských právech a další mezi...
Médiá - moc - manipulácia
Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a...
Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zá...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari