Ilustračný obrázok

Novinky

Sociálnopatologické javy
Koncipientská prax - 3 roky c/a 5 rokov?...
Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudsk...
Soudní přezkum voleb
Státověda
Zákonník práce a jeho variácie
Teoretické a praktické problémy využívania info...
Management, organizování a ekonomika lázeňství ...
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Immunities of states and their officials in con...
Duševné vlastníctvo a právo na prístup...
Materská a rodičovská dovolenka
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana za...
Finančno-ekonomická analýza podniku
Prevod podnikov a hromadné prepúšťanie...
Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenske...
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirk...
European studies
ELTE Law journal
ELTE Law journal
Prieniky trestného práva k iným právnym odvetvi...
Právo a bezpečnost
Czech (& Central European) yearbook of arbi...
Czech yearbook of international law
Správne právo hmotné
Evropská úmluva o lidských právech a další mezi...
Médiá - moc - manipulácia
Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a...
Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zá...
Veřejná žaloba
Veřejná žaloba
Práva dítěte v dokumentech
Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pr...
Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostř...
Management 2016
Implementation and enforcement of international...
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v o...
Forum Iuris Europaeum
The financial law towards challenges of the XXI...
Interception of electronic communications in th...
Právní problémy kybernetické bezpečnosti...
Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odm...
Obchodní podmínky
Evropské insolvenční právo – aktuálni trendy, v...
Efektivnost využívání strukturálních fondů EU...
Praktikum z trestného práva hmotného
Repetitórium trestného práva
Management 2014
<An >analytical view on fine arts marketi...
Trestné právo procesné
Trestné právo procesné
Trestné právo hmotné
Trestné právo hmotné
Poruchy správania u detí a mladistvých...
Historia et interpretatio Digestorum seu Pandec...
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európske...
Trestné sankcie: progresíne trendy vo výkone tr...
Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a...
Handbook of Positive Psychology in Schools...
Flow : psychológia optimálneho prežívania...
Obchodné právo
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole zneči...
Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacíc...
(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologi...
Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenia...
Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenia...
Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca...
Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva...
Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v ...
European studies
Ekonomické a geopolitické procesy vo svete a zá...
Kamera! - Běží..., aneb, Několik moudrostí, jak...
Financial management in the segment of SMEs...
Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškols...
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke z...
Czech yearbook of international law
Czech (& Central European) yearbook of arbi...
Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom v...
Instituty českého mezinárodního práva soukromné...
Společný evropský azylový systém v kontextu upr...
Cirkev a stát 2016
Pracovný súdny poriadok
Právo na životné prostredie a násroje jeho pres...
Princípy trestania a správne delikty
Economic development of Slovakia in 2015 and o...
SPSS - Praktická analýza dat
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
Řízení lidských zdrojů
Psychologie ve světě práce
Psychologie práce a organizace
Psychologie komunikace
Mládež a delikvence
DSM-5®
Klinická psychológia
Pětifaktorový model v psychologii osobnosti...
Management osobního rozvoje
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari