Ilustračný obrázok

Novinky

Výlučné daňové příjmy obcí
Freedom of contract conference
Komory podnikatelů a komory svobodných povolání...
Východiska a trendy vývoje českého práva po vst...
Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní be...
Rešpektovanie inakosti a ochrana ľudských práv ...
Kalkulácie a rozpočty
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku I...
Evropský soud a Evropská komise pro lidská práv...
Vývoj veřejné správy v letech 1848-1948...
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva...
Národnostní politika v postkomunistických zemíc...
Přehled práva duševního vlastnictví
Přehled práva duševního vlastnictví
Obchodní zákoník
České rodinné právo
Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám
International and comparative law review =...
Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zás...
Právo sociálního zabezpečení
Evropská unie
Štatistická ročenka 2014
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom...
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom...
Sociálnopatologické javy
Koncipientská prax - 3 roky c/a 5 rokov?...
Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudsk...
Soudní přezkum voleb
Státověda
Zákonník práce a jeho variácie
Teoretické a praktické problémy využívania info...
Management, organizování a ekonomika lázeňství ...
Enterprise and entrepreneurship
Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenia...
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Enterprise and entrepreneurship
Immunities of states and their officials in con...
Duševné vlastníctvo a právo na prístup...
Materská a rodičovská dovolenka
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana za...
Finančno-ekonomická analýza podniku
Prevod podnikov a hromadné prepúšťanie...
Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenske...
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirk...
European studies
ELTE Law journal
ELTE Law journal
Prieniky trestného práva k iným právnym odvetvi...
Právo a bezpečnost
Czech (& Central European) yearbook of arbi...
Czech yearbook of international law
Správne právo hmotné
Evropská úmluva o lidských právech a další mezi...
Médiá - moc - manipulácia
Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a...
Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zá...
Veřejná žaloba
Veřejná žaloba
Práva dítěte v dokumentech
Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pr...
Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostř...
Management 2016
Implementation and enforcement of international...
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v o...
Forum Iuris Europaeum
The financial law towards challenges of the XXI...
Interception of electronic communications in th...
Právní problémy kybernetické bezpečnosti...
Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odm...
Obchodní podmínky
Evropské insolvenční právo – aktuálni trendy, v...
Efektivnost využívání strukturálních fondů EU...
Praktikum z trestného práva hmotného
Repetitórium trestného práva
Management 2014
<An >analytical view on fine arts marketi...
Trestné právo procesné
Trestné právo procesné
Trestné právo hmotné
Trestné právo hmotné
Poruchy správania u detí a mladistvých...
Historia et interpretatio Digestorum seu Pandec...
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európske...
Trestné sankcie: progresíne trendy vo výkone tr...
Trestné právo ako ultima ratio - hmotnoprávne a...
Handbook of Positive Psychology in Schools...
Flow : psychológia optimálneho prežívania...
Obchodné právo
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole zneči...
Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacíc...
(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologi...
Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenia...
Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenia...
Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca...
Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva...
Multikultúrna tolerancia v práci psychológov v ...
European studies
Ekonomické a geopolitické procesy vo svete a zá...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari